top of page

מיסוי מקרקעין

דיני מקרקעין דנים בכל הנוגע למבנים, מגרשים חנויות ודירות בישראל בין אם בחוזי מכר ובין אם בחוזי שכירות. זהו תחום רחב עם רלוונטיות לחייו של כמעט כל אדם. עסקאות מקרקעין על פי רוב דורשות את מעורבותם המקצועית של רואה חשבון מתחום המיסים

המבין היטב את רזי מיסוי העסקה שלעיתים עתירת מס.

 

מיסוי מקרקעין:

המיסים העיקריים החלים במכירת מקרקעין הם מס שבח, ומס רכישה המהווים רכיבים משמעותיים בכל עסקה ולהם השפעה רבה על כדאיותה הכלכלית. כמובן שיכולים לחול גם מס ערך מוסף ומס הכנסה/חברות.

קיימים מקרים רבים בהם תכנון מס מוקדם בטרם ביצוע אירוע המס מביא להפחתה באופן ניכר של חבות המס, מאפשר לבקש הקלות ואף פטורים מתשלום מס. בכל עסק חשוב לבדוק מבעוד מועד ובטרם חותמים על כל חוזה ו/או הסכם מהם ההשלכות המיסויות ומהו תכנון המס הנכון שצריך לבצע.

משרדנו אשר רשם הצלחות רבות לאין שיעור בטיפול בעסקאות מקרקעין מבין המורכבות שחלו בשנים האחרונות בעל ידע ובקיאות נרחבים מאוד בתחום, תוך שילוב ידענות מתחום פקודת מס הכנסה המשולבות בחקיקה שעברה בשנים האחרונות לתוך תחום מיסוי

המקרקעין וחשיבות הכרת הוראות הדין בשני התחומים חשובה מאוד לצורך תכנון מס אופטימלי שאנו מבצעים.

bottom of page