top of page

מיסוי שוק ההון

במהלך השנים האחרונות בעקבות השתכללות שווקי ההון בעולם כולו ובישראל בפרט חלו תמורות ורפורמות בעלות שינויים מהותיים ביותר גם במיסוי שוק ההון ומיסוי פעילות במטבעות קריפטוגרפים.

 

החל מיום 1.1.03 נכנסה לתוקפה אחת הרפורמות המהותיות שחלו בתחום המיסוי במסגרתה הוטל לראשונה מס על רווחים פרטיים בבורסה ובשוק ההון בישראל. ענת ברקוביץ, רו"ח (משפטנית) ממשרדנו לוותה את הרפורמה במסגרת תפקידה במחלקה

המקצועית ברשות המיסים החל בהכנת הצעת החוק, הליך החקיקה בוועדת הכספים בכנסת וכלה בהטמעת הוראות החקיקה ברשות המיסים והכשרת מפקחי המס במשרדים השונים. ענת אף הייתה ממונה על הכנת האפיון של הוראות החקיקה לצורך מחשוב

המערכת הבנקאית.

 

ביום 1.1.06 נכנס לתוקפו תיקון נוסף לחוק אשר גולת הכותרת שלו הייתה השאיפה ליצור אחידות במיסוי שוק ההון במטרה להביא לכך ששיעור המס על נכסים סחירים, בלתי סחירים, על רווחי הון, דיבידנד וריבית יהיה אחיד. גם תיקון זה לוותה ענת ברקוביץ רוח

(משפטנית) ממשרדנו כמנהלת המחלקה המקצועית בכל שלבי החקיקה השונים ובהטמעת הוראות החוק.

 

מיסוי שוק ההון עורך הבחנה בין סוגי המשקיעים השונים יחידים, חברות (תושבי ישראל ותושבי חוץ). כמו גם מבחין בין סיווגן של ההכנסות וההפסדים הפיננסיים השונים להכנסות פירותיות או לחלופין הכנסות פאסיביות.

 

בנוסף, קיימת הבחנה במיסוי בין אפיקי ההשקעות השונים : מניות, אופציות, קרנות נאמנות, קרנות גידור, אגרות חוב, נגזרים ומכשירים פיננסיים אחרים והרווחים השונים הנובעים מהם (רווחי הון, ריבית, דיבידנד)

 

ענת ברקוביץ, רו"ח (משפטנית) אשר כאמור הייתה שותפה ולוותה את הליכי החקיקה המהותיים שחלו בנושא בישראל, בעלת ידע רב בתחום. ענת מרצה ובמוסדות שונים ובלשכת רואי חשבון בקורסים מתקדמים בין השאר בתחום שוק ההון ומשרדנו גאה להעניק שירותים לגופים מבין המובילים בתחום שוק ההון בלווי קבלת החלטות מיסוי מראש ביניהן החלטות תקדימיות, ליווי הפעילות השוטפת של מוסדות פיננסיים, קרנות גידור וגופים אחרים המתמחים בשוק ההון תוך מתן שירותי ייעוץ שוטף מיסויי, שירותי ביקורת ושירותים נלווים נוספים.

bottom of page