top of page

שוק ההון

במהלך השנים האחרונות בעקבות השתכללות שווקי ההון בעולם כולו ובישראל בפרט חלו
תמורות ורפורמות בעלות שינויים מהותיים ביותר גם במיסוי שוק ההון.
החל מיום 1.1.03 נכנסה לתוקפה אחת הרפורמות המהותיות שחלו בתחום המיסוי
במסגרתה הוטל לראשונה מס על רווחים פרטיים בבורסה ובשוק ההון בישראל. ענת
ברקוביץ, רו"ח ממשרדנו לוותה את הרפורמה במסגרת תפקידי במחלקה המקצועית
ברשות המיסים החל בהליך החקיקה בוועדת הכספים בכנסת וכלה בהטמעת הוראות
החקיקה והכשרת מפקחי המס במשרדים השונים. ענת אף הייתה אחראית על הכנת אפיון
הוראות החקיקה לצורך מחשוב המערכת הבנקאית.
ביום 1.1.06 נכנס לתוקפו תיקון נוסף לחוק אשר גולת הכותרת שלו הייתה השאיפה ליצור
אחידות במיסוי שוק ההון במטרה להביא לכך ששיעור המס על נכסים סחירים, בלתי
סחירים, על רווחי הון, דיבידנד וריבית יהיה אחיד ויעמוד על 20%, דבר אשר הושג חלקית
בלבד. גם בתיקון זה השתתפה רו"ח ענת ברקוביץ ממשרדנו כמנהלת המחלקה המקצועית
בכל הליכי החקיקה השונים ובהטמעת הוראות החוק.
מיסוי שוק ההון עורך הבחנה בין סוגי המשקיעים השונים יחידים, חברות (תושבי ישראל
ותושבי חוץ). כמו גם מבחין בין סיווגן של ההכנסות וההפסדים הפיננסיים השונים להכנסות
פירותיות או לחלופין הכנסות פאסיביות.
בנוסף, קיימת הבחנה במיסוי בין אפיקי ההשקעות השונים : מניות, אופציות, קרנות
נאמנות, קרנות גידור, אגרות חוב, נגזרים ומכשירים פיננסיים אחרים והרווחים השונים
הנובעים מהם (רווחי הון, ריבית, דיבידנד)
ענת ברקוביץ, רו"ח אשר כאמור הייתה שותפה בהליכי החקיקה המהותיים כל כך במדינת
ישראל שחלו במיסוי שוק ההון, בעלת ידע רב בתחום ,מכהנת בתפקיד של מרצה במכללה
למינהל ובמוסדות שונים בקורסים מתקדמים בתחום מיסוי שוק ההון. משרדנו גאה להעניק
שירותים לגופים

Image by Visual Stories || Micheile
bottom of page