top of page

ביקורת דוחות כספיים

  •  חשבונאות וביקורת (IFRS).

  •  ביקורת ועריכה של דוחות כספיים שנתיים וסקירת דוחות כספיים רבעוניים עבור חברות, שותפויות, ונאמנויות .

  •  ביקורת ועריכה של דוחות שנתיים לצרכי מס;

  •  טיפול בחברות היי-טק, סטרטאפ .

  •  ביקורת עמותות ומלכרים.

  •  ביקורת ועריכה של דוחות כספיים במטבע פעילות והצגה במטח על פי תקני הדיווח בינלאומיים.

  •  סיוע בהגשת בקשות תמיכה למוסדות ממשלתיים ודוחות בהתאם לנדרש.

bottom of page