top of page

יעוץ מיסים

Meeting
Meeting

משרדינו מתמחה במתן ייעוץ ופתרונות מיסוי לבעיות מורכבות בתחום המס בישראל ובחול.

משרדנו הוקם על ידי ענת ברקוביץ רוח (משפטנית), לשעבר מנהלת המחלקה

המקצועית ברשות המיסים בישראל ומנהלת תחום המיזוגים והפיצולים ברשות המיסים

ומבין המובילים בישראל בתחום המס. לענת ידע ובקיאות מעמיקים ביותר בתחומי המיסים

השונים לרבות מיסוי שוק ההון, מיסוי מקרקעין, מיסוי יהלומנים ומיסוי שינויי מבנה

מורכבים.

במסגרת תפקידיה ברשות המיסים ובעיקר כמנהלת המחלקה המקצועית וכמנהלת תחום

שינויי המבנה ברשות המיסים ענת צברה ניסיון רב מאד שלא יסולא מפז, וכיום ענת

מהמובילים בישראל שטפלה ומטפלת באישורים מראש – לשינויי מבנה Pre – ruling מבין  המורכבים וגדולים ביותר במשק כדוגמת מיזוג שטראוס עלית, מיזוג בזן ועוד.

השירותים הניתנים בכל תחומי המיסוי על ידי צוות המשרד:

 • השגת אישורים מראש (Pre Ruling) בקשר לפעילות בישראל ובחול מרשות המיסים בישראל (בתחומי מס הכנסה, מיסוי מקרקעין ומעמ.

 • לוויי וטיפול בעסקאות שינויי מבנה מורכבות לרבות היפוכי שרוול והשגת אישורים מראש בתחום.

 • סיוע וליווי בדיוני שומות בכל בתחומי המס (מס הכנסה, מיסוי מקרקעין, מס ערך מוסף וביטוח לאומי.

 • תכנון היערכויות מס במימוש נכסי הון ומקרקעין במגמה להקל את נטל המס.

 • סיוע, יעוץ וטיפול בבקשות לקבלת תמריצי מדינה לתאגידים כדוגמת הרשות להשקעות – חוק עידוד השכרה למגורים, מפעלים מאושרים, מדען ראשי.

 • יעוץ לתושבי ישראל בהגירתם לחול ובשובם לישראל בהקשר למכלול דיני המס תכנון והערכות מס בישראל ובעולם במגמה להקל את נטל המס על הכנסות הנישום.

 • תכנון וליווי לשם הפחתת נטל המס במימוש אופציות ומניות בידי עובדים ובעלי שליטה בתאגידים בישראל ובחול.

 • לווי קרנות גידור בכל צרכיהם המיסויים לרבות השגת אישורים מראש לקרן מהרשויות אשר תואמים את פעילותה וצרכיה.

 • סקירת דוחות מס של חברות (בעיקר ציבוריות) ושותפויות במגמה לבחון חשיפות ואף פרשנויות ליברליות לדיני המס השונים ותכנוני מס האפשריים במגבלות החוק.

 • מתן יעוץ מיסויי שוטף ועדכונים שוטפים על בסיס התקשרות קבועה למשרדי עוד ורוח וכן לתאגידים להם פעילות נרחבת בישראל ובחול.

 • הערכות ותכנון מס לקראת ביצוע עסקאות והקמת מיזמים בישראל ובחול.

 • השתתפות והרצאות בימי עיון כנסים והשתלמויות מהנבחרים שבתחום המס.

**שינויי מבנה מיזוגים ופיצולים

רשות המיסים פרסמה הודעה לציבור הנישומים כדלקמן – "אל ציבור הנישומים והמייצגיםהנדון: יחיד תושב חוץ המגיע לארץ לטובת שירות בצה"ל מכח סעיף 8 לחוק שירות

דיני מקרקעין דנים בכל הנוגע למבנים, מגרשים חנויות ודירות בישראל בין אם בחוזי מכר ובין אם בחוזי שכירות. זהו תחום רחב עם רלוונטיות לחייו של כמעט כל אדם. עסקאות
מקרקעין על פי רוב דורשות את מעורבותם המקצועית של רואה חשבון מתחום המיסים

יהלומנים

משרדינו בעל ניסיון רב בתחום היהלומים ובקיא באופן הדיווח החשבונאי והמיסוי בענף היהלומים , הדיווחים המיוחדים החלים על יהלומנים והעוסקים באבני חן,

יהלומנים מוגדרים בפקודת מס הכנסה כמי שעסקו או חלק מעסקו עיבוד יהלומים 

מיסוי שוק ההון

במהלך השנים האחרונות בעקבות השתכללות שווקי ההון בעולם כולו ובישראל בפרט חלו
תמורות ורפורמות בעלות שינויים מהותיים ביותר גם במיסוי שוק ההון ומיסוי פעילות
במטבעות קריפטוגרפים.

תושב חול ותושב חוזר

אנו בעלי ניסיון רב במתן שירותים לתושבי ישראל ותושבים זרים לגבי השלכות המס
והטבות המס המוקנות להם בדין בישראל. אנו עובדים בשיתוף פעולה עם רואי חשבון
ויועצי מס בחול ויכולים לסייע בתכנון מראש למזעור חשיפה למס בישראל ומחוצה לה

bottom of page