top of page

,לקהל לקוחותינו וחברנו היקרים שלום רב

 

בהמשך לעדכונים בתקשורת, ביום 5 למאי, 2024 אמור להיכנס לתוקף "מודל הקצאת חשבוניות ישראל" המחייב דיווח למע"מ בזמן אמת על כל חשבונית מעל סכום שיקבע מעת לעת על ידי רשות המיסים.

עם הדיווח למע"מ רשות המיסים תנפיק באמצעות מערכת מקוונת, מספרי הקצאה לחשבוניות מס.

בשנת 2024 יחול החוק על חשבוניות של 25,000 ₪ ומעלה. התקרה אמורה לרדת בהמשך כך שעד שנת 2028 יחול החוק על חשבוניות בסך של 5,000 ₪ בלבד.

יש להיערך ליישום המודל בהתייחס לחשבוניות הכנסה או הוצאה בסכום שעולה על 25,000 ש"ח לפני מע"מ מיידית.

לגבי חשבוניות הוצאה שיש בהן מע"מ - יש לוודא שהחשבונית כוללת "מספר הקצאה" כדי שניתן יהיה

.לקזז מע"מ

לגבי חשבוניות הכנסה שיש בהן מע"מ - יש לבצע רישום באתר רשות המיסים ולוודא קבלת מספר

  :הקצאה ידני או אוטומטי

 :הנחיות לגבי היערכות למודל הקצאת חשבוניות עבור יחידי

:הנחיות לגבי היערכות למודל הקצאת חשבוניות עבור חבר בני אדם

bottom of page