top of page

שירותי נאמנות לתוכניות הטבה לעובדים

תכנית אופציות לעובדים  Employee Stock options plan

בעשרים השנים האחרונות חלו התפתחויות ושינויים במערך הסכמי העבודה האישיים הנהוגים בין מעבידים לעובדים כאשר אחד השינויים הבולטים הינו הסכמת העובדים לקבל שכר חודשי נמוך יחסית ובנוסף מקבלים העובדים אופציות למניות. הענקת אופציה לעובד מאפשרת לחברה לתגמל את אותו עובד מבלי להוציא מזומן מהחברה ותוך יצירת תמריץ

ליחסי עבודה ארוכה טווח ועידוד העובד לתרום להצלחת החברה – הצלחה אשר תגדיל את רווחיו במועד מימוש האופציה.

 

תכנית של תגמול עובדים כוללת לרוב הענקת אופציות, לעיתים בשלבים שונים ובמחירי מימוש שונים זאת על מנת ליצור זיקה מתמשכת בין העובדים, בעיקר עובדי מפתח, ובין החברה. בשונה מבעל מניות אשר השקיע בחברה, עובד המחזיק אופציה נושא באחריות ובסיכון קטנים יותר והוא רשאי להימנע ממימוש האופציה במקרה בו מצב החברה אינו מצדיק מימושה.

כל חברה מתאימה עבור עצמה את מבנה הענקת האופציות על פי מדיניותה, יכולותיה, ושיקוליה.

 

על תכנית האופציות להיבנות בכובד ראש תוך בחינת השלכותיה ופירוט מקיף ומלא של תנאיה, בהתחשב במורכבותה הרבה, בהיותה צופה פני עתיד. תכנית האופציות טעונה פירוט מלא, לרבות מועדי מימוש האופציה, כמות המניות המוקצות במסגרת האופציה, עלות המניה במימוש האופציה, תנאים מיוחדים למימושה ככל שקיימים (למשל: עמידה ביעדים מסוימים, מכירה בסכום מינימאלי), וכדומה.

חשיבותה של תכנית האופציה באה לידי ביטוי אף בעובדה כי עליה להיות מוגשת ומדווחת באופן שוטף לרשויות המס, וכן מדווחת בדוחות הכספיים של החברה המעניקה את האופציות. לרוב העובד זוכה לקבל לידיו כתב אופציה / הסכם למתן אופציה, הנשמר אצלו עד למימוש האופציה.

כנאמן לתוכניות אופציות לעובדים, אנו מבצעים את כלל חובות הנאמן בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה והתקנות מכוחו ובין השאר:

 

  • הגשת אישור מראש וליווי התהליך המיסוי בהיבטיו המקצועיים לרבות בעת שינויים

  • בתוכנית כגון תמחור מחדש, מכירה שלא מרצון ועוד.

  •  הגשת דיווחים שוטפים ושנתיים על התוכנית למס הכנסה.

  • בקרה לעמידה בהגבלות מס הכנסה (הענקות 30 יום מאישור תכנית, תקופות חסימה, עמידה בתנאים לקבלת הענקה תחת סעיף 102.

  • ניהול ודיווח של הקצאות תחת סעיף 102 – דוחות.

  • ניכוי מס בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודה

  • ניהול כספים בחשבונות נאמנות אישיים לכל עובד.

  • סיוע בתקשורת ודיווח לעובדים

bottom of page